LandSurvey System - Xử lý số liệu trong lĩnh vực đo đạc

Chức năng:

       LandSurvey System là sản phẩm xử lý số liệu trong lĩnh vực đo đạc địa chính. Nhập số liệu đo đạc toạ độ và góc cạnh. Chuyển số liệu đo góc cạnh sanh toạ độ. Trút số liệu từ các loại máy đo. Chuyển đổi số liệu sau khi nhận từ máy đo về định dạng của FAMIS. Tổng hợp số liệu và thành lập các loại hồ sơ, báo biểu. Chuyển đổi thông tin qua lại với FAMIS.

       Đây là sản phẩm xử lý số liệu trong lĩnh vực đo đạc địa chính. Nhập số liệu đo đạc toạ độ và góc cạnh. Chuyển số liệu đo góc cạnh sanh toạ độ. Trút số liệu từ các loại máy đo. Chuyển đổi số liệu sau khi nhận từ máy đo về định dạng của FAMIS. Tổng hợp số liệu và thành lập các loại hồ sơ, báo biểu. Chuyển đổi thông tin qua lại với FAMIS.Bộ cài đặt: Download (đã tải : lần )