LandCom Project - Phần mềm giải phóng mặt bằng

Chức năng:

       LandCom Project là phần mềm giải phóng mặt bằng.

       Đây là sản phẩm tính toán khối lượng và giá trị đền bù cho từng dự án thi công.Bộ cài đặt: Download (đã tải : lần )