Phiên bản LandMap 2017 phát hành ngày ...

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

LandMap Solution V8i

© Đặng Minh Tấn (sử dụng Free)

Phân mềm thành lập bản đồ địa chính theo thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014.

Chi tiết

LandReg Professional

© Đặng Minh Tấn

Phần mềm thành lập hồ sơ địa chính theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014.

Chi tiết

MapSubject SE

© Đặng Minh Tấn

Phần mềm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014.

Chi tiết

MapContour V8i

© Đặng Minh Tấn

Phân mềm thành lập bản đồ địa hình theo thông tư 68/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015.

Chi tiết


DỊCH VỤ

Lập trình MicroStation

Chuyên xây dựng các phần mềm chạy trên nền MicroStation thành lập bản đồ các loại. Trích lục hồ sơ kỹ thuật giải thửa phục vụ các dự án.

Phần mềm địa chính

Xây dựng các phần mềm trong lĩnh vực địa chính, môi trường, khoáng sản, biến đổi khí hậu,... Tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ và công nghệ lĩnh vực địa chính.

Xây dựng cơ sở dữ liệu

Xây dựng các cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực địa chỉnh. Chuyển đổi tọa độ, chuyển đổi định dạng các loại dữ liệu. Chuẩn hóa các dạng dữ liệu theo quy định.

Xây dựng web gis

Xây dựng các hệ thống WEB GIS trên công nghệ GeoServer, OpenLayer, Postgres/PostGIS ... Phát triển các phần mềm thương mại trên công nghệ hãng ESRI.

Thiết kế website

Thiết kế các mẫu website theo mô hình: trường học, cơ quan hành chính, tổ chức doanh nghiệp, tin tức, bán hàng, rao vặt và theo yêu cầu khách hàng ...

Hợp tác phát triển

Xây dựng các cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực địa chỉnh. Chuyển đổi tọa độ, chuyển đổi định dạng các loại dữ liệu. Chuẩn hóa các dạng dữ liệu theo quy định

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

VỀ CHÚNG TÔI

Luôn luôn lắng nghe từ thực tiễn người dùng để xây dựng các sản phẩm được tốt hơn.

THÔNG TIN THÊM?

Thương mại hóa các sản phẩm phần mềm cho trên 500 khách hàng trong cả nước.
Thường xuyên duy trì các dịch vụ nâng cấp, bảo hành và xây dựng theo nhu cầu các sản phẩm cho khách hàng.

Check other homepage


LIÊN HỆ